Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XVII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej. Złożenie ślubowania przez radną.
3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
5. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Przyjęcie raportu o stanie gminy za rok 2019:
7.1 omówienie raportu przez Burmistrza Józefowa,
7.2 dyskusja,
7.3  udzielenie Burmistrzowi Józefowa wotum zaufania.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jozefów za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa.
8.1 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
8.2 opinie stałych Komisji Rady,
8.3 uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
8.4 opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
8.5 dyskusja,
8.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 20l9 rok.
8.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał:    
9.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej,
9.2. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
9.3. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9.4 wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk