Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIX  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 17 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Podjęcie uchwał:    
6.1. w sprawie zniesienia pomnika przyrody,
6.2. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
6.3. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk