Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXVII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 23 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie.
7. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Józefowie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Podjęcie uchwał:    

  • w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Józefów,
  • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego  ustroju szkolnego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne