Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXX  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Józefów w 2016 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
8. Informacja o przygotowaniu gminy Józefów do sezonu turystycznego 2017 r.
9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy  Zakupowej Energii Elektrycznej,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne