Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Zapisy dzieci do klasy pierwszejDRODZY RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim informuje, że trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.

DZIECI Z OBWODU PRZYJMOWANE SĄ NA PODSTAWIE:

 

  • ZGŁOSZENIA – dziecko przyjęte jest  z urzędu - złożenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka.   

DZIECI SPOZA OBWODU PRZYJMOWANE  SĄ NA PODSTAWIE:

  • WNIOSKU - jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

ZGŁOSZENIE do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Zał. nr 1

WNIOSEK, dotyczący kandydatów spoza obwodu szkoły wraz z dołączonymi oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, należy wypełnić, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Zał. nr 2

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY:

  • Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 zamieszkałego poza obwodem szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/175/17 z dnia 30 marca 2017 r. potwierdzonych oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów.
  • Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na zasadach ubiegania się o wolne miejsce w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Kandydaci do klasy pierwszej przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

Terminarz rekrutacji i postępowania uzupełniającego dla uczniów spoza obwodu: określa Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Józefowa z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Maria Rysztak
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim

Załączniki:

Inwestycje Gminne