Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXI Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXI  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego.

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
b) Opinie Komisji Stałych Rady,
c) Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2016 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
d) Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e) Dyskusja
f) Podjęcie uchwał:

  • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2016 rok,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Józefów na lata 2017-2032",
  • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Józefów na lata 2017-2023,
  • w sprawie utworzenia spółki Przedsiębiorstwa Społecznego Usług Opiekuńczych Sp. z o.o. w Józefowie,
  • w sprawie utworzenia spółki Przedsiębiorstwa Społecznego Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Józefowie,
  • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne