Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXII  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla  Gminy Józefów.
7. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie na rok 2016.
8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie uchwalenia Statutu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Józefowie oraz udzielenie bonifikaty,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, której przedmiotem jest część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów przy ul. Krótkiej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.    

Uwaga w załączeniu przesyłam materiały na sesję.   

Informuję, że w pokoju nr 15 w Urzędzie Miejskim w Józefowie znajduje się do wglądu protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Józefowie. Stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku pracy zawodowej.

Dnia 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Józefowie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji. Tematem posiedzenia będzie dyskusja nad materiałami przygotowanymi na sesję.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne