Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXIV Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXIV  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie bezprzetargowym na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Józefowie,
  • w sprawie rozwiązania Samorządowego Zespołu Szkół w Józefowie,
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Józefowa,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Biłgorajskiego,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne