Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXV Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXV  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie emisji obligacji,
  • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2017.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne