Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

"Bezpieczna+" - SP Stanisławów

Od września do grudnia 2017 r w naszej szkole realizowany będzie rządowy program "Bezpieczna+", dzięki któremu Szkoła Podstawowa w Stanisławowie otrzymała dofinansowanie na działania wspierające ją w procesie wychowawczo – dydaktycznym. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale także poza nią.

Bezpieczna+Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący budowania pozytywnego klimatu szkoły i klasy, w szczególności poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami, realizację działań antydyskryminacyjnych w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W ramach programu, który jest adresowany do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, podejmowane będą inicjatywy i działania ukierunkowane na  kształtowanie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, szerzenie postawy tolerancji i wiedzy o prawach człowieka, rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów oraz poszerzenie jej możliwości edukacyjnych i wychowawczych. Celem przedsięwzięcia są także: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, a także tworzenie nowych możliwości edukacji dzieci.

Oto lista naszych przedsięwzięć:

  • opracowanie Szkolnego Kodeksu Równego Traktowania,
  • spotkania z przedstawicielami Policji,
  • Dzień Integracji,
  • gra miejska,
  • konkurs plastyczny "Kolorowy kodeks bezpiecznego ucznia",
  • "Bajki bez barier...",
  • warsztaty dla rodzin "Jesteśmy Bezpieczni" – wydanie kalendarza na rok 2018.
Inwestycje Gminne