Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXVI Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXVI  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 8 listopada 2017 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
7. Informacja dotycząca realizacji zadań oświatowych.
8. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Józefowie i pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 r.
9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie,
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim,
  • w sprawie przyjęcia uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  • 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
  • w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
  • w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Józefów,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne