HONOROWY PATRONAT
BURMISTRZ JÓZEFOWA

Ślady przeszłości

Regulamin konkursu

I. Organizator

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

II. Cele konkursu

 • Włączenie się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
 • Powiększenie zasobów o tematyce lokalnej i regionalnej.
 • Próba wyrażenia przez uczestników konkursu własnego stosunku do "małych ojczyzn" – rodzinnego domu, miejsca zamieszkania, regionu.
 • Bliższe poznanie własnego otoczenia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości dziedzictwa kulturowego (zabytki, miejsca pamięci, lokalne tradycje i obyczaje itp.).
 • Pobudzenie zainteresowania młodego pokolenia warunkami współczesnego rozwoju rodzinnych miejscowości oraz regionu, z uwzględnieniem form twórczości artystycznej i działalności kulturalnej.
 • Inspirowanie dzieci i młodzieży w zakresie twórczego promowania własnego regionu (w tym środowisk lokalnych).

III. Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach

 • Praca plastyczna: rysunek, malarstwo, grafika, collage, plakat (format 40×30 lub 50×70).
 • Forma dokumentalna: album, komiks : Osobowość mojej małej ojczyzny – zaprezentowanie postaci, ukazanie jej związków z Gminą Józefów, wkładu, jaki wniosła w jego rozwój, miejsc z nią związanych. Praca może mieć formę przewodnika po takich miejscach.
 • Spot reklamujący Gminę Józefów, wykorzystujący obraz i dźwięk, bądź niestatecznej prezentacji multimedialnej (na DVD).
 • Cykl fotografii opatrzonych komentarzem.
 • Praca literacka – wspomnienia członków rodziny, mieszkańców miejscowości, bohaterów lokalnych spisane w formie opowiadania, eseju, rozprawki, (w formacie A4, odstęp 1,5, czcionka 12) lub wiersza.

Organizatorzy dopuszczają także inne formy prac konkursowych. Mogą to być dowolne prace, ważne aby przedstawiały ludzi, miejsca, wydarzenia związane z Gminą Józefów. Fotografie, dokumenty przyjmowane są w formie kopii (skan, ksero, forma elektroniczna).

IV. Zasady konkursu

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników dorosłych.

Do prac konkursowych należy dołączyć

 • Zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacje internetowe, ogłoszenie wyników konkursu, wyeksponowanie w innych miejscach z podaniem danych osobowych autora w celu popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Prace nie będę zwracane uczestnikom konkursu i pozostaną w zbiorach biblioteki. Organizatorzy dopuszczają możliwość skatalogowania prac i rozpowszechniania ich w różnych formach w całości lub fragmentach.
 • Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, klasa, nazwa i adres szkoły, (tel.) imię i nazwisko opiekuna.

V. Termin nadsyłania prac

 • Prace należy dostarczyć na adres: MBP w Józefowie do dnia 4 czerwca 2018 r.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 • Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.
 • Komisja przy ocenie będzie kierowała się kryterium estetycznym i merytorycznym.
 • Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni, a prace – w miarę możliwości - zostaną opublikowane.
 • Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas gminnej gry trenowej Śladami przeszłości w czerwcu 2018 roku w MBP w Józefowie. Informacja dla laureatów konkursu i ich opiekunów zostanie przesłana na adres szkoły. Nagrodzone prace konkursowe przechodzą do II etapu organizowanego przez MiPBP w Biłgoraju ph. "Pielęgnując przeszłość, tworzymy przyszłość" pod patronatem Starosty Biłgorajskiego, Burmistrza Miasta Biłgoraj, Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego, Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Biłgorajska".

Dodatkowe informacje o konkursie dostępne w MBP w Józefowie tel. 84 6878289.

Zapraszamy!