Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXVII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXVII  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w 2017 r. oraz planowanych do zrealizowania w 2018 roku.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok:

  • opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów,
  • podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  • podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018.

8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Józefów,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
  • w sprawie emisji obligacji,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne