Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XXXIX Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXIX  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
  • zmianę uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
  • w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie,
  • w sprawie uchwalenia Statutu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w miejscowości Józefów, z przeznaczeniem dla inwestycji elektrowni fotowoltaicznej /paneli fotowoltaicznych,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Józefów,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Józefów,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne