Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XL Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XL  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 16 marca 2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja o funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.
6. Informacja o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie.
7. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Józefowie za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za rok 2017 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 .
9. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok 2018 oraz przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Józefów na rok 2018.
a) podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok 2018,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Józefów na rok 2018.

10. Przyjęcie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Józefów na rok 2018".
a) podjęcie uchwały:

  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Józefów na rok 2018.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie podziału Gminy Józefów na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  • w sprawie podziału Gminy Józefów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski na okres do 3 lat,
  • w sprawie wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2019,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne