Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XLI Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XLI  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Józefów w 2017 r.
7. Informacja o przygotowaniu Gminy Józefów do sezonu turystycznego 2018 r.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2018.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne