Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XLII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XLII  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie za rok 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Józefów za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa.

 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
 • opinie stałych Komisji Rady,
 • uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
 • opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwał:
 1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu za 2017 rok,
 2. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do Oczyszczalni Ścieków w Józefowie i Oczyszczalni Ścieków w Siedliskach,
 • w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Józefów i określenia sezonu kąpielowego w 2018 roku,
 • w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2018.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne