Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XLIII Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XLIII  sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Józefów.
7. Przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady.
8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie nadania nazwy ulicy Rzeczpospolitej Józefowskiej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy "Al. 100-lecia Niepodległości",
 • w sprawie zmiany uchwały nr XV/85/16 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Piłsudskiego,
 • w sprawie nadania nazwy rynkowi w Józefowie im. Józefa Piłsudskiego,
 • w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Józefów",
 • w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Józefów,
 • w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Józefów,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Józefowa,
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 • w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2018.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne