Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Obsługa RDP

Obsługa RDPProjekt "Obsługa Rodzinnych Domów Pomocy" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Całkowita wartość projektu 3 749 228,85 zł, dofinansowanie ze środków europejskich 3 182 532,02 zł co stanowi 84,88% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie przez partnerów społecznych w zakresie zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób niesamodzielnych. Rekrutacja chętnych (spełniających kryteria) do RDP przewidziana jest od września bieżącego roku.

Logo
Inwestycje Gminne