Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XIII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XIII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
6.1. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów,
6.2. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
6.3. podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie przystąpienia Gminy Józefów  do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
7.2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2019-2021,
7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Józefów,
7.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Józefowie przy ul. Plac Wyzwolenia 2/11 na okres do 3 lat.
7.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Józefów na okres do 3 lat.
7.6. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne