Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Zaproszenie na XV Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie

Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XV  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie (wejście od ul. Górniczej).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady na rok 2020:
6.1. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020,
6.2. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej,
6.3. przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
6.4. przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,
6.5. przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Informacja o funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie.
8. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Józefowie za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
9.2. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021,
9.3. w sprawie udzielenie pomocy finansowej miastu Zamość na bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
9.4. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Józefów  na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026",
9.5. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów",
9.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego,
9.7. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9.8. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk

Inwestycje Gminne