Polish Czech English Estonian French German Italian Russian Slovak Ukrainian

Przetarg na: Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach

Przetarg


Treść ogłoszenia:


Specyfikacja (SIWZ):

 


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 


Wynik postępowania:

 

Przetarg na: Dostawa i montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę

Przetarg


Treść ogłoszenia:


Specyfikacja (SIWZ):

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1a - Dokumentacja techniczna zestawów solarnych.

Załącznik Nr 1b - Dokumentacja techniczna kotłów na biomasę.

Załącznik Nr 1c - Parametry pieca na biomasę, które powinna zawierać karta techniczna.

Załącznik Nr 2a - Projekt umowy.

Załącznik Nr 2b - Projekt umowy.

Załącznik Nr 3a - Formularz ofertowy składany di 1 części zamówienia.

Załącznik Nr 3b - Formularz ofertowy składany do 2 części zamówienia.

Załącznik nr 4 - Zakres oświadczenia JEDZ (poglądowo).

Załącznik nr 4a - JEDZ przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla przedmiotowego postępowania do pobrania przez Wykonawcę i zaimportowania w serwisie ESPD.

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - grupa kapitałowa.

Załącznik Nr 6 - Wykaz dostaw.

Załącznik Nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 6.7.2 lit. "b" i "c" SIWZ.

Załącznik Nr 8 - Wyjaśnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 


Wynik postępowania:

 

Przetarg na: Roboty remontowe w szkołach na terenie Gminy Józefów

Przetarg


Treść ogłoszenia:


Specyfikacja (SIWZ):

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

Załącznik nr 4a - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 4b - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 5a - Wzór umowy.

Załącznik nr 5b - Wzór umowy.

Załącznik nr 6 - Wykaz robót.

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Załącznik nr 9 - Opis techniczny 1 i 2 część zamówienia.

Załącznik nr 10 - STWiORB.

Załącznik nr 11a - Przedmiar robót dla 1 części zamówienia.

Załącznik nr 11b - Przedmiar robót dla 2 części zamówienia.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 


Wynik postępowania:

 
Inwestycje Gminne