Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Siedliskach w systemie "zaprojektuj i wybuduj".


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

PrzetargZałącznik nr 4a - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 4b - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 5a - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 5b - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 6 - Wykaz robót.

PrzetargZałącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.

PrzetargZałącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

PrzetargZałącznik nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy dla 1 i 2 części zamówienia.


Modyfikacje, wyjaśnienia, protesty:

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.gifZapytania i odpowiedzi do przetargu.

PrzetargOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.

PrzetargZmiana SIWZ.

PrzetargOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 1 sierpnia 2018 r.

PrzetargZmiana SIWZ z dnia 1 sierpnia 2018 r.

PrzetargPytania - wyjasnienie do SIWZ - 3 sierpnia 2018 r.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.

PrzetargInformacja o unieważnieniu postępowania - Część 2 zamówienia.

PrzetargInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 zamówienia.