Drukuj
Zamówienia publiczne


Treść ogłoszenia:

PrzetargOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną oraz przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu pn.: "Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej".


Specyfikacja (SIWZ):

 
b_16_16_16777215_00_images_M_images_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PrzetargZałącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

PrzetargZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

PrzetargZałącznik nr 3 - Oświadczenie - grupa kapitałowa

PrzetargZałącznik nr 4 - Formularz ofertowy.

PrzetargZałącznik nr 5 - Wzór umowy.

PrzetargZałącznik nr 6 - Wykaz robót.

PrzetargZałącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów.

PrzetargZałącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

PrzetargZałącznik nr 9 - Program funkcjonalno-użytkowy.


Wynik postępowania:

 
{DFInformacja z otwarcia ofert.

{DFInformacja o unieważnieniu postępowania.