Portal Partycypacji SpołecznejPortal Partycypacji Społecznej jest wspólnym i jednolitym systemem dla wszystkich zainteresowanych. System ten ma pozwolić na prowadzenie dialogu z użytkownikami przy wykorzystaniu mechanizmów ePUAP, dzięki usłudze udziału w konsultacjach społecznych oraz bezpośrednią dwustronną komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcem, którą każdy z partnerów – mimo korzystania z jednego rozwiązania – będzie mógł robić w sposób niezależny od innych.

Portal umożliwia mieszkańcom gmin, łatwy dostęp do e-usług z zakresu: konsultacji społecznych, budżetów jednostek współrealizujących projekt oraz dostępu do informacji publicznej.

Portal dostępy pod tym adresem: https://konsultacje.ejozefow.pl

System umożliwia publikowanie komunikatów związanych z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, naborami projektów do budżetów partycypacyjnych oraz innych. Komunikaty te mogą być również dystrybuowane na wspólną aplikację mobilną - eJózefów.