Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego za 2019 r.
8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021:
8.1. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów,
8.2. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
8.3. podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.
9. Podjęcie uchwał:    
9.1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Józefów na lata 2021 – 2024,
9.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
9.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Józefów,
9.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Józefów,
9.5. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9.6. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk