Asystent osoby z niepełnosprawnościamiNasza Gmina po raz kolejny przystąpiła do Rządowego Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 r.

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program skierowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwości samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym, w stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do powyżej wymienionych.

Warunkiem przystąpienia do programu jest przedłożenie Karty zgłoszeniowej ( zał. Nr 8 do programu, do pobrania poniżej) oraz kopii  orzeczenia o niepełnosprawności. Karty zgłoszeniowe przyjmowane są na podstawie kolejności wpływu, liczba uczestników programu jest ograniczona.

Stosowne dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Józefowie w terminie do 15 stycznia 2022 r. Szczegółowych informacji udziela koordynator programu, Kinga Tuszyńska pod nr. telefonu 693 981 575.

Z całym programu można zapoznać się na stronie Biura Pełnomocnika rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: https://niepelnosprawni.gov.pl

Program realizowany jest ze środków Funduszy Solidarnościowego.

Załącznik: