Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXV  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Józefów na rok 2021,
7.2. w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie,
7.3. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Józefowie",
7.4. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Józefów i określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku,
7.7. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
7.6. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk