Szanowni Państwo,

Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatyW związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 561)  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie § 2. ust. 1 ww. rozporządzenia ogranicza się funkcjonowanie przedszkola miejskiego w Józefowie od 27 marca br. do 11 kwietnia br.

Na podstawie § 4 ust. 1. ww. rozporządzenia na wniosek:

1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2. rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek  dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Burmistrz Józefowa
/-/ Roman Dziura