Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVI  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 30 kwietnia 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie gminy Józefów w 2020 roku.
7. Sprawozdanie z realizacji program współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie za rok 2020.
8. Przedstawienie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Józefów na rok 2021”:
8. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Józefów na rok 2021.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie nadania nazwy ulicy Trakt Lwowski;
9.2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski na okres do 3 lat;
9.3. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Klub Dziecięcy "Kajtek" w Józefowie,
9.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z powiatem biłgorajskim na realizację wspólnych inwestycji,
9.5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z województwem lubelskim na realizację wspólnej inwestycji,
9.6. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9.7. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

SESJA BEZ UDZIAŁU GOŚCI!

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk