Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 27 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Józefów.
7. Przyjęcie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
7.1. omówienie raportu o stanie gminy za 2020 rok przez Burmistrza Józefowa,
7.2. dyskusja,
7.3. udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
8.1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
8.2. opinie stałych  Komisji Rady,
8.3. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
8.4. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
8.5. dyskusja,
8.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie Burmistrza Józefowa z wykonania budżetu za 2020 rok,
8.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryskim,
9.2. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9.3. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Informacja

Informuję, iż 25 maja 2021 r. (wtorek ) o godz. 17:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Józefowie w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Józefów.
7. Przyjęcie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
7.1. omówienie raportu o stanie gminy za 2020 rok przez Burmistrza Józefowa,
7.2. dyskusja,
7.3. udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania.
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
8.1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu,
8.2. opinie stałych  Komisji Rady,
8.3. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Józefowa,
8.4. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
8.5. dyskusja,
8.6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie Burmistrza Józefowa z wykonania budżetu za 2020 rok,
8.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Józefowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwał:
9.1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryskim,
9.2. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
9.3. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk