Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXX  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 7 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.3. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
6.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej  w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski na okres 10 lat,
6.5. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6. 6. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Informacja

Informuję, iż 5 października 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Józefowie w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Józefów,
6.3. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
6.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na część nieruchomości położonej  w obrębie ewidencyjnym Majdan Nepryski na okres 10 lat,
6.5. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
6. 6. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk