Urząd Miejski w JózefowieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXXI  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Józefowie. Sesja odbędzie się dnia 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza i kierowników gminnych jednostek za  2021 r.
8. Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Józefowie,
8.2. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Długim Kącie-Osada,
8.3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
8.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Józefów na lata 2022-2027,
8.5. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Józefów,
8.6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Józefowa,
8.7. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
8.8. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarzadzania jej poboru w drodze inkasa,
8.9. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8.10. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8.11. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej w Górecku Kościelnym,
8.12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego,
8.13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
8.14. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
8.15. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Informacja

Informuję, iż 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Józefowie w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Józefowie.
4. Informacja Burmistrza o swojej pracy od ostatniej sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza i kierowników gminnych jednostek za  2021 r.
8. Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Józefowie,
8.2. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior+" w Długim Kącie-Osada,
8.3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
8.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Józefów na lata 2022-2027,
8.5. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Józefów,
8.6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Józefowa,
8.7. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
8.8. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarzadzania jej poboru w drodze inkasa,
8.9. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8.10. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
8.11. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej w Górecku Kościelnym,
8.12. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Biłgorajskiego,
8.13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu,
8.14. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
8.15. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2021
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Hajduk