Gospodarka odpadami komunalnymiBurmistrz Józefowa informuje, że od dnia 01.01.2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 13 zł od jednego mieszkańca miesięcznie w przypadku posiadania kompostownika oraz 15 zł od jednego mieszkańca miesięcznie w przypadku braku kompostownika. Wysokość opłaty będzie obliczana w oparciu o liczbę osób zamieszkującą daną nieruchomość i danych zawartych w poprzednio złożonej deklaracji.

Przypominamy, że deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty tj. urodzenie dziecka, powrót z zagranicy, zamieszkanie na terenie naszej gminy oraz zameldowanie – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Załączniki: