Gmina Józefów uzyskała dofinansowanie na projekt w ramach osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna w ramach RPO WL na lata 2014-2020 nr. umowy RPLU.13.07.00-06-0029/16 "Doposażenie placówek szkolnych w Gminie Józefów szansą naszych dzieci".

  • Całkowita wartość projektu wynosi:  1 677 059,36 zł
  • Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 437 097,36 zł
  • Dofinansowanie: 1 221 532,76 zł

Doposażenie szkółCelem głównym projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w gminie Józefów poprzez poszerzenie dostępności do infrastruktury szkolnej i wysokiej jakości kształcenia dzięki modernizacji stanu technicznego istniejącej infrastruktury szkolnej tj. wykonania prac remontowo-modernizacyjnych 19 sal dydaktycznych oraz zakupowi niezbędnego wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych i narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK). Szkoły dodatkowo zostaną wyposażone w schodołazy, celem dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt jest obecnie realizowany w zakresie prac remontów-modernizacyjnych, a następnie zostaną  dostarczone do sal meble oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Logo