REGULAMIN
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JóZEFOWIE

Regulamin określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność MBP w Józefowie.

Wypożyczalnia jest czynna

 • w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00,
 • wtorki -  piątki w godz. 8:00 - 17:00,
 • w soboty w godz. 8:00 - 15:00

Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 1. Zasady korzystania ze zbiorów

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają wszyscy czytelnicy którzy są mieszkańcami gminy Józefów
2. Osoby, które nie są mieszkańcami gminy, uzyskują prawo do korzystania z Wypożyczalni po wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 20 zł, która zabezpiecza roszczenia Biblioteki związane z niedotrzymaniem zobowiązań:

 • przetrzymanie książek,
 • nie zwrócenie książek.

3. Kaucja może być zwiększona decyzją kierownika Biblioteki, w przypadku wypożyczenia cenniejszych zbiorów. Czytelnik, odbierając kaucję, jest zobowiązany do zwrotu pokwitowania wpłaconej kwoty. Kaucja jest zwracana w ciągu dwóch dni od momentu zawiadomienia o rezygnacji z usług wypożyczalni.
4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z biblioteki kaucja, która nie została odebrana jest wpłacana na konto biblioteki.
5. Przy zapisie obowiązują następujące czynności:

 • okazanie dowodu osobistego,
 • podpisanie karty zobowiązania o przestrzeganiu regulaminu korzystania ze zbiorów Wypożyczalni,
 • złożenie poręczenia rodziców lub opiekunów prawnych przez osoby niepełnoletnie.

6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania
i danych osobowych.
7. Jeśli czytelnik nie korzysta z Wypożyczalni przez okres 3 lat, to jego konto czytelnicze zostaje anulowane.
8. W Wypożyczalni obowiązuje cisza, użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
9. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu

§ 2. Wypożyczanie

1. Zbiory Wypożyczalni są udostępniane zainteresowanym, którzy spełniają podane w Regulaminie wymogi i akceptują je.
2. Książki można wypożyczać na okres 4 tygodni. Termin wypożyczenia można przedłużać dwa razy na kolejne dwa tygodnie. W przypadku szczególnie uzasadnionym Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia ustalić inny termin zwrotu.
3. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru Wypożyczalni, z którego można korzystać na zasadzie samoobsługi. Książki można przeglądać tylko na terenie Wypożyczalni. Po wybraniu książek czytelnik przekazuje je bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia.
4. Przed wyjściem z Wypożyczalni czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne wątpliwości.
5. Wypożyczone książki czytelnik zwraca bezpośrednio dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 3. Przetrzymywanie książek

1. W przypadku gdy czytelnik nie zwraca w terminie wypożyczonych książek i nie reaguje na ponaglenia pracowników Wypożyczalni o ich zwrot, wtedy Biblioteka dochodzi swych roszczeń poprzez:

 • upomnienie na piśmie lub pocztą elektroniczną,
 • obciążenie kosztami wysłania upomnienia,
 • zablokowanie konta,
 • trwałe lub okresowe pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni.

§ 4. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

1. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Drobne uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.
2. Czytelnik jest zobowiązany odpowiedzialnie obchodzić się z wypożyczonymi książkami, powinien zabezpieczyć książki przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
3. Czytelnik odpowiada za każdą szkodę spowodowaną zniszczeniem lub zagubieniem materiałów bibliotecznych.
4. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest zobowiązany wybrać jedną z zaproponowanych form zadośćuczynienia:

 • odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania,
 • zapłacić koszt naprawy książki przez introligatora,
 • dostarczyć inną książkę znajdującą się w sprzedaży i wskazaną przez bibliotekarza,
 • zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone książki w wysokości określonej przez bibliotekarza. Rzeczywistą wartość książki określa Biblioteka na podstawie analizy cen antykwarycznych lub rynkowych.

5. Za kwoty wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
6. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej, czytelnik reguluje należność za całość dzieła, przy czym nie nabiera praw własności do pozostałych tomów. Po zwróceniu odnalezionego tomu Biblioteka oddaje wpłaconą kwotę.
7. Z chwilą uregulowania zobowiązań czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonej, zagubionej lub odnalezionej po czasie książki.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do kierownika Biblioteki.

 

REGULAMIN
CZYTELNI INTERNETOWEJ
MBP W JóZEFOWIE

1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy Biblioteki.
3. Osoba zamierzająca korzystać z czytelni, zwana dalej „Użytkownikiem" jest zobowiązana poinformować o tym fakcie Bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu. Wpisanie się do księgi odwiedzin jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wpisanie się do księgi odwiedzin nie mogą korzystać z czytelni internetowej. Dane osobowe użytkowników czytelni będą wykorzystywane do celów statystycznych i uzyskania ewentualnego odszkodowania za szkody poczynione przez osobę korzystającą z czytelni internetowej.
4. Indywidualna sesja Użytkownika nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach Bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres.
5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
6. Korzystanie z czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
7. Korzystanie z czytelni nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych oraz programów służących rozrywce.
8. Korzystanie z czytelni internetowej w celach rozrywkowych, zarobkowych lub innych nie związanych z edukacją jest zabronione.
9. Użytkownik ma prawo do:

 • korzystania z przeglądarki stron WWW,
 • pracy z pakietem biurowym OpenOffice,
 • zapisywania wyników pracy na nośniku zewnętrznym

10. Użytkownikowi zabrania się:

 • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,
 • wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza Biblioteki,
 • wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.

11.Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu powstałe z ich winy lub szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.
12. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki.
13.Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.
14.Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkowników.
15. Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać do kierownika Biblioteki.

 

Regulamin czytelni
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie

§ 1

1. Z czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. Przychodząc do czytelni, użytkownik zostawia wierzchnie okrycie, teczkę w miejscu do tego przeznaczonym.
4. W czytelni obowiązuje cisza.

§ 2

1. W czytelni można korzystać ze zbiorów biblioteki, których nie wypożycza się do domu.
2. Książki i czasopisma z księgozbioru podręcznego udostępnia bibliotekarz.
3. Korzystanie z czytelni musi być poprzedzone wpisem do "Rejestru użytkowników"
4. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zobowiązany jest zwrócić książki bibliotekarzowi.
5. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć do domu książki na czas zamknięcia czytelni, wyłącznie czytelnikom Biblioteki.
6. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wpłacenie kaucji równej wartości książki.

§ 3

1. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
2. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka informuje, w której z Bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

§ 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością publiczną.
2. Za uszkodzone książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz, w zależności od stopnia uszkodzenia. Na kwoty wpłacone z tytułu uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 5

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do kierownika Biblioteki.

 

Regulamin wypożyczania audiobooków
w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie

Prawo do wypożyczania zbiorów specjalnych (audiobooków i filmów z licencją) mają wszyscy.

 1. Wypożyczanie audiobooków i filmów jest bezpłatne.
 2. Czytelnicy którzy chcą wypożyczyć zbiory specjalne (płyty CDMP3 lub DVD) do domu zapoznają się z Regulaminem wypożyczania zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego zakłada kartę czytelnika ( o ile jeszcze nie ma takiej karty założonej).
 3. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun musi podpisać zgodę na korzystanie ze zbiorów specjalnych biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny osobiście podpisuje zobowiązanie i tym samym wyraża zgodę na wypożyczanie zbiorów multimedialnych oraz składanie podpisu na rewersie przez swoje dzieci. Tym samym rodzic lub opiekun ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tytułu wypożyczania audiobooków lub filmów z licencją przez dzieci niepełnoletnie.
 4. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia audiobooku lub filmu jeśli czytelnik zalega ze zwrotem książek do biblioteki.
 5. Dane osobowe czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych książek, audiobooków bądź filmów oraz do sprawozdań statystycznych.
 6. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 1 audiobook lub film na 2 tygodnie. Okresu wypożyczeń na zbiory specjalne nie przedłuża się.
 7. Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych filmów lub audiobooków jest zabronione.
 8. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować film lub audiobook, który aktualnie jest wypożyczony.
 9. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów specjalnych ustala się karę w wysokości 2,00 zł. za każdy rozpoczęty tydzień po regulaminowej dacie zwrotu. Za wpłaconą karę Czytelnik dostaje od bibliotekarza pokwitowanie.
 10. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Wszelkie zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem filmu lub "książki mówionej".
 11. Za uszkodzenie, zniszczenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zagubienie filmu lub "książki mówionej" odpowiada Czytelnik (w przypadku dzieci - rodzic lub prawny opiekun). Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia równowartości filmu lub "książki mówionej", za wpłaconą kwotę bibliotekarz również wystawia pokwitowanie

Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2014 r.