Od 01.04.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która jest elementem systemu wsparcia polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku - rodzicowi, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko brany jest pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego oraz dodatkowo wszystkie zmiany dochodowe, które nastąpiły po tym roku. W tym wypadku dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Prawo do świadczenie wychowawczego ustalane jest na okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.Formularze wniosków o świadczenie wychowawcze oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie.

Wzór wniosku można pobrać również ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl