Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu systemowego "Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Instytucja wdrażająca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 118.617,44 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wyniesie 132.533,45 zł.

Celem głównym projektu realizowanego w 2010 r., podobnie jak w roku ubiegłym jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w rolnictwie, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Działaniami, podejmowanymi w trakcie realizacji projektu zostanie objętych 18 osób. Rekrutacja beneficjentów przeprowadzana jest przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie na podstawie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, dokumentacji opisującej sytuację materialno-bytową oraz status społeczny i zawodowy. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. Osoby zrekrutowane to podopieczni ośrodka pomocy społecznej, którzy korzystają z różnych form pomocy.

Projekt będzie realizowany m.in. przy użyciu instrumentów aktywnej integracji. Zostaną wykorzystane co najmniej trzy narzędzia z grupy zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych. Narzędzia te zostaną dobrane w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości beneficjentów.

Ośrodek zakłada osiągnięcie następujących wskaźników (rezultaty twarde):

 • 18 osób będzie objętych działaniami w projekcie
 • 18 osób zakończy udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji
 • 18 osób będzie objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanego projektu.

Rezultatami miękkimi działań podjętych w projekcie będą:

 • nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów
 • zwiększenie samoświadomości beneficjentów do samorozwoju
 • zmiana postaw beneficjentów w przełamaniu obaw związanych z podjęciem zatrudnienia
 • nabycie umiejętności pozytywnego myślenia i odkrywania swoich silnych stron

Monitorowanie uzyskiwanych rezultatów odbywać się będzie w okresach kwartalnych przez cały okres realizacji projektu. Pracownicy socjalni będą na bieżąco kontrolować realizację kontraktów socjalnych.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych beneficjentów i umożliwi powrót do życia społecznego.

Zespół projektowy:

 1. Koordynator - Ewa Kwidzińska
 2. Księgowa - Krystyna Jonik
 3. Informatyk - Tomasz Jaworowski
 4. Pracownicy socjalni:
 • Barbara Trześniowska
 • Elżbieta Biała
 • Maria Kusiak
 • Jadwiga Naklicka

Opracował: Tomasz Jaworowski