Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu systemowego "Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Instytucja wdrażająca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 136.789,11 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wyniesie 152.837,00 zł.

Celem głównym projektu realizowanego w 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz zatrudnionych w rolnictwie, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Działaniami, podejmowanymi w trakcie realizacji projektu zostaną objęte 22 osoby. Rekrutacja beneficjentów przeprowadzona została przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie na podstawie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, dokumentacji opisującej sytuację materialno-bytową oraz status społeczny i zawodowy. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci. Osoby zrekrutowane to podopieczni ośrodka pomocy społecznej, którzy korzystają z różnych form pomocy.

Projekt będzie realizowany m.in. przy użyciu instrumentów aktywnej integracji. Zostaną wykorzystane co najmniej trzy narzędzia z grupy zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych. Narzędzia te zostaną dobrane w zależności od potrzeb i indywidualnych możliwości beneficjentów.

Ośrodek zakłada osiągnięcie następujących wskaźników (rezultaty twarde):

  • 22 osoby będą objęte działaniami w projekcie
  • 22 osoby zakończą udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji
  • 22 osoby będą objęte kontraktami socjalnymi w ramach realizowanego projektu.

Rezultatami miękkimi działań podjętych w projekcie będą:

  • nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów
  • zwiększenie samoświadomości beneficjentów do samorozwoju
  • zmiana postaw beneficjentów w przełamaniu obaw związanych z podjęciem zatrudnienia
  • nabycie umiejętności pozytywnego myślenia i odkrywania swoich silnych stron

Monitorowanie uzyskiwanych rezultatów odbywać się będzie w okresach kwartalnych przez cały okres realizacji projektu. Pracownicy socjalni będą na bieżąco kontrolować realizację kontraktów socjalnych.

Udział w projekcie przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych beneficjentów i umożliwi powrót do życia społecznego.