Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zakończył realizację edycji 2009  projektu systemowego "Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Instytucja wdrażająca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 44.750,00 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wyniosła 50.000,00 zł.

W projekcie, w roku 2009 wzięło udział 12 osób, w tym 8 kobiet i 4 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy to osoby bezrobotne (2 osoby długotrwale). Z terenów wiejskich brało udział 9 osób. 2 uczestników to osoby młode, należące do przedziału wiekowego 15-24 lata. Większość uczestników (8 osób) posiada wykształcenie gimnazjalne bądź niższe, 3 osoby wykształcenie gimnazjalne, 1 osoba wykształcenie wyższe.

W trakcie realizacji projektu zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, zdrowotna i edukacyjna. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

 • "Opiekunka do osoby starszej i chorej" - nabycie umiejętności w zakresie opieki nad ludźmi chorymi oraz osobami

  starszymi (2 osoby)
 • "Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputera w zakresie gospodarki magazynowej"

  - profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy w magazynach, hurtowniach, sklepach i innych podmiotach g

  ospodarczych na stanowisku pracownika magazynu, hurtowni, sprzedawcy oraz zdobycie uprawnień w zakresie

  kierowania i obsługi wózków jezdniowych (3 osoby)
 • "Profesjonalny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i komputera" - poznanie zasad pracy sprzedawcy z

  zastosowaniem kasy fiskalnej i komputera (3 osoby)
 • "Florystyka - bukieciarstwo" - nabycie umiejętności tworzenia kompozycji i dekoracji z roślin żywych, suszonych,

  sztucznych na różne okoliczności (2 osoby)
 • "Operator koparko-ładowarki kl. III" - uzyskanie umiejętności operatora koparko-ładowarki kl.III wszystkich typów

  (1 osoba)
 • "Kuchnia domowa z elementami kuchni regionalnej" - opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu przyrządzania i

  podawania potraw kuchni domowej i regionalnej (1 osoba).

Wszyscy uczestnicy zostali objęci kontraktami socjalnymi, określającymi sposób współdziałania między osobą/rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. Zarówno beneficjenci projektu jak i pracownicy socjalni w pełni wywiązali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych.

W rezultacie podjętych działań beneficjenci projektu m.in. zdobyli nowe umiejętności zawodowe, wzrosła ich samoocena, nabyli praktyczne umiejętności poszukiwania pracy, lepiej poznali siebie i swoje możliwości. Działania podjęte w ramach aktywizacji społecznej poprawiły funkcjonowanie tych osób w relacjach i sytuacjach społecznych. Nowe kompetencje znacznie zwiększyły możliwości skutecznego poruszania się po rynku pracy oraz uzyskania zatrudnienia.

Zespół projektowy:

 1. Koordynator - Ewa Kwidzińska
 2. Księgowa - Krystyna Jonik
 3. Informatyk - Tomasz Jaworowski
 4. Pracownicy socjalni:
 • Barbara Trześniowska
 • Elżbieta Biała
 • Maria Kusiak
 • Jadwiga Naklicka

Opracował: Tomasz Jaworowski