Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zakończył realizację edycji 2010  projektu systemowego "Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Instytucja wdrażająca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 118.617,44 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wyniosła 132.533,45 zł.

W projekcie, w roku 2010 wzięło udział 18 osób, w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn. Większość uczestników to osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Z terenów wiejskich brało udział 14 osób. 5 uczestników to osoby młode, należące do przedziału wiekowego 15-24 lata. Większość uczestników (15 osób) posiada wykształcenie ponadgimnazjalne, 2 osoby wykształcenie podstawowe, 1 osoba wykształcenie wyższe.

W trakcie realizacji projektu zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, zdrowotna i edukacyjna. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

 • "Opiekunka do osoby starszej i chorej" - nabycie umiejętności w zakresie opieki nad ludźmi chorymi oraz

  osobami starszymi (1 osoba)
 • "Florystyka - bukieciarstwo" - nabycie umiejętności tworzenia kompozycji i dekoracji z roślin żywych, suszonych,

  sztucznych na różne okoliczności (1 osoba)
 • "Operator koparko-ładowarki kl. III" - uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych,

  budowlanych i drogowych (4 osoby)
 • "Magazynier z obsługą wózka widłowego i obsługą komputerowych programów użytkowych" - profesjonalne

  przygotowanie uczestników szkolenia do wykonania zawodu magazyniera w różnego rodzaju placówkach

  handlowych, a także obsługi komputera, programów magazynowych oraz wózka widłowego (3 osoby)
 • "Pracownik działu księgowości" - nabycie umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych (1 osoba)
 • "Księgowość w małej firmie" - nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie

  (1 osoba)
 • "Profesjonalny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i komputera" - profesjonalne przygotowanie do wykonywania

  zawodu handlowca w różnego rodzaju placówkach handlowych (2 osoby)
 • "Podstawy obsługi komputera" - nabycie wiedzy i umiejętności pracy z komputerem (1 osoba)
 • "Przygotowanie i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego" - profesjonalne przygotowanie do prowadzenia

  gospodarstwa agroturystycznego (2 osoby)
 • "Kucharz - cukiernik" - Opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu przyrządzania i podawania potraw oraz

  wyrobów cukierniczych (2 osoby)
 • "Wizaż" - zapoznanie z techniką, terminologią i chronologią działań związanych z wizażem; rozwijanie i

  kształtowanie umiejętności związanych z wykonywaniem makijażu (1 osoba)
 • "Stylizacja paznokci" - zapoznanie z techniką, terminologią i chronologią działań związanych z pielęgnacją

  paznokci i dłoni (1 osoba)
 • "Sekretarka - Asystentka" - nabycie umiejętności z zakresu funkcjonowania sekretariatu (1 osoba)
 • "Prawo jazdy kat. C+E" - przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii C+E (1 osoba)
 • "Prawo jazdy kat. C" - przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii C (1 osoba)

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi, określającymi sposób współdziałania między osobą/rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. Zarówno beneficjenci projektu jak i pracownicy socjalni w pełni wywiązali się z postanowień zawartych w kontraktach socjalnych.

Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach aktywizacji społecznej - temat warsztatów: strategie motywacyjne, efektywna komunikacja interpersonalna, trening asertywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, indywidualne wsparcie psychologiczne.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu poznali aktywne metody poszukiwania pracy, tworzyli dokumenty aplikacyjne, zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mieli zapewnione indywidualne doradztwo zawodowe.

Działania podjęte w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej poprawiły funkcjonowanie tych osób w relacjach i sytuacjach społecznych oraz znacznie zwiększyły możliwości skutecznego poruszania się po rynku pracy oraz uzyskania zatrudnienia.

W rezultacie podjętych działań beneficjenci projektu m.in. podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, nabyli praktyczne umiejętności poszukiwania pracy, lepiej poznali siebie i swoje możliwości.

Zespół projektowy:
1. Koordynator - Ewa Kwidzińska
2. Księgowa - Krystyna Jonik
3. Informatyk - Tomasz Jaworowski
4. Pracownicy socjalni:

 • Barbara Trześniowska
 • Elżbieta Biała
 • Maria Kusiak
 • Jadwiga Naklicka