Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zakończył realizację edycji 2012  projektu systemowego "Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Instytucja wdrażająca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 186.888,53 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wyniosła 208.814,00 zł.

W projekcie, w roku 2012 wzięły udział 32 osoby, w tym 13 kobiet i 19 mężczyzn. Beneficjentami były zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowe jaki i zatrudnione. Wśród uczestników 2 osoby legitymowały się orzeczeniem o niepełnosprawności. 13 uczestników to osoby młode, należące do przedziału wiekowego 15-24 lata. Większość uczestników (20 osób) posiadały wykształcenie ponadgimnazjalne, 6 osób wykształcenie podstawowe i gimnazjalne, 6 osób wykształcenie wyższe.

W trakcie realizacji projektu zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, zdrowotna i edukacyjna. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

 • Prawo jazdy kat. B - przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii B (9 osób)
 • Prawo jazdy kat. C - przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii C (2 osoby)
 • Prawo jazdy kat. C+E - przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii C+E (2 osoby)
 • Prawo jazdy kat. D - przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii D (1 osoba)
 • Kwalifikacja wstępna - przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej do wykonywania zawodu w charakterze kierowcy (1 osoba)
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona - przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej do wykonywania zawodu w charakterze kierowcy (1 osoba)
 • Mechanik samochodowy - zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu mechanika samochodowego (1 osoba)
 • Lakiernik samochodowy - zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej do wykonywania zawodu lakiernika samochodowego (1 osoba)
 • Operator koparko-ładowarki - uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych (4 osoby)
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego i obsługą komputerowych programów użytkowych - profesjonalne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonania zawodu magazyniera w różnego rodzaju placówkach handlowych, a także obsługi komputera, programów magazynowych oraz wózka widłowego (3 osoby)
 • Szewc-obuwnik -  teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu szewc-obuwnik (1 osoba)
 • Kucharz-cukiernik - opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu przyrządzania i podawania potraw oraz wyrobów cukierniczych (4 osoby)
 • Barman-kelner - przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w charakterze barmana-kelnera (1 osoba)
 • Kosmetyczka - przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w charakterze kosmetyczki (1 osoba)
 • Wizaż - zapoznanie z techniką, terminologią i chronologią działań związanych z wizażem; rozwijanie i kształtowanie umiejętności związanych z wykonywaniem makijażu (2 osoby)
 • Stylizacja paznokci - zapoznanie z techniką, terminologią i chronologią działań związanych z pielęgnacją paznokci i dłoni (1 osoba)
 • Księgowość w małej firmie - nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia księgowości w małej firmie (1 osoba)
 • Sekretarka-asystentka - przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w charakterze sekretarki-asystentki (1 osoba)
 • Florystyka-bukieciarstwo I stopień - nabycie umiejętności tworzenia kompozycji i dekoracji z roślin żywych, suszonych, sztucznych na różne okoliczności (1 osoba)
 • Aranżacja i pielęgnacja terenów zielonych - nabycie niezbędnych kwalifikacji w zakresie aranżacji i pielęgnacji terenów zielonych (4 osoby)
 • Malarz - Tapeciarz - przygotowanie uczestników szkolenia do pracy w charakterze malarz-tapeciarz oraz uzyskania świadectwa czeladniczego (4 osoby)

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi, określającymi sposób współdziałania między osobą/rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach aktywizacji społecznej - temat warsztatów: strategie motywacyjne, skuteczna komunikacja interpersonalna, trening zachowań asertywnych, warsztaty kreowania wizerunku, indywidualna rozmowa coachingowa.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu poznali aktywne metody poszukiwania pracy, tworzyli dokumenty aplikacyjne, zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mieli zapewnione indywidualne doradztwo zawodowe.

Działania podjęte w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej poprawiły funkcjonowanie tych osób w relacjach i sytuacjach społecznych oraz znacznie zwiększyły możliwości skutecznego poruszania się po rynku pracy oraz uzyskania zatrudnienia. W rezultacie podjętych działań beneficjenci projektu m.in. podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, nabyli praktyczne umiejętności poszukiwania pracy, lepiej poznali siebie i swoje możliwości.

Zespół projektowy:

 1. Koordynator - Ewa Kwidzińska
 2. Księgowa - Krystyna Jonik
 3. Informatyk - Tomasz Jaworowski
 4. Pracownicy socjalni:
 • Barbara Trześniowska
 • Elżbieta Biała
 • Maria Kusiak
 • Jadwiga Naklicka