MOPS w Józefowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie zakończył realizację edycji 2013 projektu systemowego „Krok do przodu – aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Instytucja wdrażająca przyznała środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie 92.124,14 zł. Całkowita wartość projektu systemowego wyniosła 102.932,00 zł.

W projekcie, w roku 2013 wzięło udział 14 osób, w tym 9 kobiet i 5 mężczyzn (1 osoba kontynuuje udział w projekcie z edycji 2012 r.). Beneficjentami były zarówno osoby bezrobotne jak i zatrudnione. 5 uczestników to osoby młode, należące do przedziału wiekowego 15-24 lata. Większość uczestników (9 osób) posiadało wykształcenie ponadgimnazjalne, 3 osoby wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, 1 osoba wykształcenie wyższe, 1 osoba uzupełnia wykształcenie.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi, określającymi sposób współdziałania między osobą/rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.

W trakcie realizacji projektu zostały wykorzystane instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja społeczna, zawodowa, zdrowotna i edukacyjna.

Beneficjenci projektu brali udział w warsztatach aktywizacji społecznej – temat warsztatów: trening zachowań asertywnych, skuteczna komunikacja interpersonalna, trening kreatywności, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie stresem i emocjami, komunikacja i umiejętność pracy w zespole + rozmowa indywidualna coachingowa.

W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu poznali aktywne metody poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, tworzyli dokumenty aplikacyjne, zostali przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej oraz mieli zapewnione indywidualne doradztwo zawodowe.

W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

  • Prawo jazdy kat. B – przygotowanie do ubiegania się o prawo jazdy kategorii B (3 osoby)
  • Kucharz małej gastronomii – (10 osób)

W ramach aktywizacji zawodowej 5 osób po ukończeniu kursów odbyło staż w spółdzielniach socjalnych. Ośrodek wypłacał stażystom stypendium i opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Osoby te objęte były również ubezpieczeniem zdrowotnym na czas odbywania stażu.

Działania podjęte w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej poprawiły funkcjonowanie tych osób w relacjach i sytuacjach społecznych oraz znacznie zwiększyły możliwości skutecznego poruszania się po rynku pracy oraz uzyskania zatrudnienia. W rezultacie podjętych działań beneficjenci projektu m.in. podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, nabyli praktyczne umiejętności poszukiwania pracy, lepiej poznali siebie i swoje możliwości.

Zespół projektowy:

  1. Koordynator – Ewa Kwidzińska
  2. Księgowa – Krystyna Jonik
  3. Informatyk – Tomasz Jaworowski
  4. Pracownicy socjalni:
  • Barbara Trześniowska
  • Elżbieta Biała
  • Maria Kusiak
  • Jadwiga Naklicka