W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym 2017/2018, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że od 01.08.2017 r. w siedzibie Ośrodka przy ulicy Krótkiej 6 będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczeń wychowawczych.

Podstawą ustalenia prawa do w/w świadczeń będą dochody uzyskane przez członków rodziny w 2016 r. z uwzględnieniem zmian dochodowych, które miały miejsce po tym roku.

MOPS w JózefowieWażną zmianą w stosunku do poprzedniego okresu świadczeniowego jest konieczność zasądzenia alimentów na rzecz dziecka od drugiego z rodziców w przypadku osób samotnych ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie od 01.08.2017 r. dostępne będą druki wniosków wraz z załącznikami. W celu ich sprawnego uzupełnienia prosimy o zabranie ze sobą danych, które obowiązkowo musza się znaleźć we wniosku:

  • nr PESEL wszystkich członków rodziny,
  • nr konta bankowego wnioskodawcy,
  • nazwa i adres szkoły do której uczęszcza dziecko,
  • nazwa i adres tymczasowego zameldowania w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  • nakaz płatniczy za 2016 r. w przypadku posiadania gospodarstwa rolego.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Ośrodka, a także pod numerem telefonu (84) 6878398.