Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie realizowany jest projekt systemowy
"Krok do przodu - aktywna integracja klientów pomocy społecznej w Gminie Józefów"
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Cele szczegółowe:

 • rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, w których zastosujemy instrumenty aktywnej integracji obejmujące aktywizację edukacyjną i zdrowotną jako nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiające integrację zawodową i społeczną osobom ze specyficznymi trudnościami na rynku pracy
 • uczenie pozytywnego myślenia i odkrywanie swoich silnych stron
 • zdobycie nowych kwalifikacji
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów
 • wsparcie finansowe rodzin dotkniętych ubóstwem


Grupa docelowa

Projekt adresowany jest głównie do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Osoby zrekrutowane to podopieczni ośrodka pomocy społecznej, którzy korzystają z różnych form pomocy.

Działania

Program będzie realizowany m.in. przy użyciu instrumentów aktywnej integracji tj. instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Okres realizacji

Projekt realizowany będzie do 31.12.2013r, w cyklicznych rocznych edycjach. Pierwsza edycja realizowana jest w 2008r.

Zespół projektowy:

 1. Koordynator – Ewa Kwidzińska
 2. Księgowa – Krystyna Jonik
 3. Informatyk – Tomasz Jaworowski
 4. Pracownicy socjalni:
 • Barbara Trześniowska
 • Elżbieta Biała
 • Maria Kusiak
 • Jadwiga Naklicka