Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie informuje, że zakończył realizację programu w ramach którego został powołany interdyscyplinarny zespół działający na rzecz rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem zespołu interdyscyplinarnego było:

 • pomoc rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu problemów,
 • zintegrowanie działań instytucji lokalnych,
 • zwiększenie efektywności działań interwencyjnych i pomocowych,
 • ochrona rodziny przed przemocą,
 • doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 • odtworzenie i umocnienie funkcji rodziny,
 • przeciwdziałanie następstwom zaistniałego problemu.

Adresatami programu w ramach którego powołany został zespół interdyscyplinarny byli mieszkańcy gminy Józefów.

Program realizowany był przy współpracy:

 • szkół z terenu gminy Józefów
 • pracowników socjalnych MOPS w Józefowie
 • psychologa
 • Komisariatu Policji w Józefowie
 • Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Józefowie.

Podjęta inicjatywa utworzenia zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych do współpracy przedstawicieli sądu, policji, szkół, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszyscy ocenili tę  formę pomocy jako niezwykle skuteczną i pomocną instytucjom i osobom zajmującym się problemami społecznymi. Kompleksowe zajmowanie się rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu swoich zadań znalazło uznanie wśród uczestników zadania. Osoby, które z racji wykonywania swoich obowiązków zawodowych miały kontakt z uczestnikami zadania np. psycholog, pedagog, członek GKRPA, kurator, pracownik socjalny, policjant dzięki posiedzeniom zespołu interdyscyplinarnego wspólnie stawiały pełną diagnozę sytuacji rodziny oraz wypracowywały optymalny sposób rozwiązania problemów o czym informowały beneficjentów zadania.

Działalność zespołu interdyscyplinarnego jest dowodem na to, że MOPS w Józefowie przywiązuje ogromną wagę do problemów społecznych.

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim instytucjom oraz osobom szczególnie zaangażowanym w kształtowanie tej formy pomocy.