Rodzina 500+Od 01.04.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie rozpocznie realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie będzie przysługiwało rodzicowi, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie na pierwsze dziecko brany będzie pod uwagę dochód rodziny z 2014 r. oraz dodatkowo wszystkie zmiany dochodowe, które nastąpiły po tym roku. W tym wypadku dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  nie może przekroczyć kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W związku z powyższym od 01.04.2016 r. zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w godzinach pracy ośrodka. Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia wniosku w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.

Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie pod nr telefonu 84 687 83 98.

Formularz wniosku o świadczenie wychowawcze oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie udostępniany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie.

Wzór wniosku można pobrać również ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl