Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z  2005r.  Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) określiła zadania własne gminy w tym zakresie m.in. opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rada Miejska w Józefowie w dniu 16. 02. 2011 r. uchwaliła w\w program określając cele i zadania na lata 2011-2014.

Jednym z celów szczegółowych programu jest zintegrowanie działań służb odpowiedzialnych za pomoc ofiarom przemocy w rodzinie poprzez utworzenie i działanie zespołu interdyscyplinarnego.

W dniu 30. 03. 2011r. Rada Miejska w Józefowie określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego  oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Pan Burmistrz Roman Dziura Zarządzeniem Nr 26/2011 powołał zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  
  4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny będzie mógł tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Zadaniem grup roboczych będzie:

  1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
  2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Działania w sprawie przemocy w rodzinie lub sprawcy przemocy w rodzinie odbywają się na podstawie procedury "Niebieska karta".