Zadania Warsztatów:

Podstawowym celem Warsztatów jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

W realizacji celów stosowane są środki prowadzące do: ogólnego usprawniania, przygotowania do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej.

Uczestnicy Warsztatów:

Uczestnikami Warsztatów jest 30 osób dorosłych z niepełnosprawnościami stopnia umiarkowanego i znacznego z terenu gmin Aleksandrów i Józefów, zakwalifikowanych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej.

Działalność Warsztatów:

Warsztaty są placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się w pięciu pracowniach tj. gospodarstwa domowego, plastycznej, tkackiej, poligraficznej, stolarskiej.  Każdy uczestnik w wymiarze 2 godzin tygodniowo uczestniczy w zajęciach rehabilitacji ruchowej w specjalnie do tego przystosowanej pracowni, lub z wykorzystaniem obiektów zewnętrznych. Uczestnicy na zajęcia dowożeni są, a po zajęciach odwożeni do miejsc zamieszkania transportem własnym Warsztatów.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne opracowane przez Radę Programową dla każdego uczestnika. Programy zawierają min. formy terapii oraz ich organizacyjne dostosowanie do sprawności psychofizycznej uczestnika, przewidywany zakres terapii, zakres i metody nauki zaradności osobistej, sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia, formy rehabilitacji społecznej, formy współpracy z rodziną lub opiekunami. Okresowo Rada Programowa Warsztatów dokonuje ocen realizacji programów i indywidualnych efektów rehabilitacyjnych i opracowuje wnioski do dalszego postępowania.

Formy wspomagające

Oprócz zajęć odbywających się w siedzibie Warsztatów ogromne znaczenie dla indywidualnego rozwoju psychofizycznego uczestników ma ich udział w wielu imprezach kulturalnych ( festiwale, przeglądy, konkursy, plenery itp.) i sportowych ( turnieje, spartakiady, biegi) organizowanych na różnych szczeblach, lokalnych i ogólnopolskich. Udział w tych zdarzeniach daje dodatkową możliwość rozwoju i pokazania swoich możliwości i uzdolnień. M.in. na szczeblu lokalnym Warsztaty wspólnie ze Szkołą Podstawową w Majdanie Nepryskim są organizatorem Integracyjnych Turniejów Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Józefowa. Uczestnicy często biorą udział w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Józefowie.
Uczestnicy Warsztatów mają też stwarzaną możliwość udziału w 2 tygodniowych turnusach rehabilitacyjnych w trakcie, których poddawani są rehabilitacji medycznej, odpoczywają, zwiedzają, poznają nowych ludzi. W dotychczasowym okresie działalności Warsztatu odbyło się 8 takich turnusów tj. w Iwoniczu Zdroju, Dąbkach, Świeradowie Zdroju, Chłopach, Zakopanem, Dziwnowie, Rewie i Łazach.
Ciekawym uzupełnieniem są też wycieczki krajoznawcze i zagraniczne. Uczestnicy mieli okazję zwiedzać min. Łańcut, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Kozłówkę, Kraków, Wieliczkę, Warszawę, Suwałki, Augustów, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Międzyzdroje, Świnoujście, Góry Świętokrzyskie, Tatry, Słowację - Zemplińska Sirawa, Koszyce, Lubowla, Wysokie Tatry, Słowacki Raj, Poprad, Węgry - Miskolec, Niemcy - Ueckermunde, Drezno, Czechy - Praga, Liberec, Austrię - Wiedeń, Danię - jednodniowa wycieczka na wyspę Bornholm, Litwę - Wilno, Troki.