Przysługuje, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł.:

  • dzieciom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywanym przez osobę samotną;
  • osobom uczącym się o ile wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią 18 roku życia.

Alimenty muszą być orzeczone sądownie, ale nie wyegzekwowane (w całości lub części), co poświadcza komornik.

Zaliczka przysługuje do 18 roku życia lub 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Wyjątkowo (tylko przez rok) przysługuje zaliczka na dziecko wychowujące się w związku małżeńskim, jeśli osoba pozostająca w tym związku złożyła do sądu pozew o separację, albo rozwód. Alimenty od drugiego rodzica muszą być zasądzone i nie wyegzekwowane.

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną składany jest za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej!